fbpx
skip to Main Content

OBS! Utstillingar ute i Vågen kun 1 dag (lørdag 10.00-16.00)

Obs! Eget opplegg for Mini Ryfest 2021! Kun utestandar i Vågen. Ingen utstilling på Spinneriet i år.

Spesialprisar og standar Mini Ryfest 2021:

Prisar – Stand ute i Vågen.
3x3m – 950,- + mva  //  Kunst & handverk stand nok 750,- + mva
3x6m – 1390,- + mva // Kunst & handverk stand 1190,- + mva

Prisar – Telt (Inkluderer opp-og nerrigg)
3x3m – Prisar kjem snarleg
3x6m – Prisar kjem snarleg

Straum:
– Ute inntil 300w kr 250,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt).
– Ute 300w – 2000w kr 350,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt).
– Ute 2000w – 6000w kr 500,- + mva (komfyr o.l.).

Vatn:
Tilkobling: kr 300,- + mva.

Anna utstyr:
– Bord kr 100,- + mva pr stk (0,8 x 1,2m).
– Stol: kr 50,- + mva pr stk (Stol inkludert på Spinneriet)

Søknadsfrist 2021: 20.juli
Me tek i mot søknader også etter fristen dersom me har plass, og produkta passar.

——————————-

Åpningstider utstillingar:
Ute i Vågen: Laurdag frå kl 10.00-16.00.

Rigging av stands / tider
Vågen: Frå fred 08.00-Laurd.09.30

Utstillarreglar

1. Søknadsfristen. Du får bekrefting om du har fått plass eller ikkje innan ca 2 veker etter at fristen er gått ut. Faktura på standeleiga vert sendt ut i byrjinga av juli. Etter at plassen er bekrefta er påmeldinga bindande og standleiga vil verta innkrevd i sin heilhet. Unntak ved sjukdom (legeattest må framleggast) og dersom me finn ein annen utstiller som fyller kriteria for deltaking.

2. Kun varer/produkt som er påmeldt kan visast på utstillinga. For utstillarar som sel matvarer må salsinnretningar og vareutval vera godkjend av mattilsynet i bustadkommunen. Godkjenningsbevis skal takast med og visast ved eventuell inspeksjon.

3. I tillegg til kvalitet på produkta, ynskjer vi å prioritera mangfaldet innafor oppdrettsnæringa, fruktnæringa, landbruksnæring, husflid, kunst og handverk. Ved uttak av utstillarar prioriterer arrangøren desse. Arrangøren kan og, etter ei samla vurdering, ta inn andre deltakarar.

4. Organisasjonar som ynskjer å selja lodd under festen, må søke om løyve minst 30 dagar før arrangementet. Godkjenning frå lensmann/politi må liggje ved søknaden.

5. Det er ikkje tillat å dele ut reklamemateriell o.l. som ikkje refererer seg til varene som deltek på festen.6. Standsplass/serveringsplass skal være betjent når festivalen er åpen for publikum og skal ikkje demonterast før festivalen er avslutta kl.16.00. Brot på denne regel vil medføra ekstra gebyr på kr.1000,- Utstillar har óg ansvar for å rydde standplass etter seg.

7. Arrangørane sørgjer for reinhald av innan- og utandørs publikumsareal. Reinhald av standplass under festivalen er utstillarane sitt ansvar. Det vert satt opp søppelspann på heile området.

8. Arrangørane sørgjer for vanleg vakthald frå montering kan begynne til demontering skal være avslutta, men tek ikkje ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr. Utstillarane må sjølv sørgje for å dekke nødvendige forsikringar. Patruljerande vakt i Vågen frå fredag kl.2200 til laurdag kl.0800.9. Når utstillingen er demontert skal standplass leverast rydda og fri for dekorasjonar, spiker o.l. Utstillar er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.

10. Alle utstillarar er bundet av dette reglementet. Arrangør avgjer med bindande verknad tvistar om forståing av reglementet. 11. All ferdsel på utstillingsområdet og tilgrensande areal skjer i samsvar med retningslinjer for trafikkregulering fastsett av arrangøren. Det kan berre parkerast på tilviste plasser.

12.Demonstrasjonar, utdeling av vareprøvar, bruk av film, lydbånd, video o.l. må meldast frå om til festivalnemnda på førehand. Bruk av tale/sangforsterkarar, annonsering av varer/tilbod over høgtalar på standen er ikkje tillete.

13. Arrangøren tek undan rett til å avlyse festivalen eller deler av denne dersom det syner seg uråd å gjennomføre tilskipinga på grunn av t.d. force majeur, krig, terroråttak, brann, vasskade, eller ved større skader på bygningar eller tekniske skader på utstillingsområdet og enkeltstandar. Ved avlysing i samsvar med desse punkta i utstillingsreglane, skriv arrangøren frå seg ansvar overfor utstillarane som følgje av avlysinga. Festivalen er då ikkje pliktig å betala attende leige som er betalt inn på førehand. Velkommen til Ryfest!

Back To Top