fbpx
skip to Main Content

OBS! Utstillingar ute i Vågen kun 1 dag (lørdag 10.00-16.00)

​Kunst & Handverksutstillingar i Spinneriet, fredag kl.15.00-19.00 og laurdag kl 10.00-16.00

Prisar – Stand Spinneriet:
​1. og 2. etg: kr 1.200,- + MVA pr. standplass (str. ca. 2,5 x 2,0m)

Prisar – Stand ute i Vågen.
3x3m – 1250,- + mva
3x6m – 1800,- + mva
3x9m – 2300,- + mva
6x6m – 2900,- + mva
9x6m – 3900,- + mva

Telt (Obs! Nye prisar på telt føreligg ila mai 2019)
For festivalen i 2020 er det mogeleg for utstillar å ha med egen
teltløsning, slik at ein kan halde kostnader nere. Me gjer allikevel
merksam på at det kan være ein del vind i Vågen, og arrangør må
godkjenne kvalitet på telt, og korleis desse er sikra mot vind. Dette
av sikkerhetsmessige hensyn.

Teltstørrelsar: (Inkluderer opp- og nerrigg)
3x3m – nok
3x6m – nok
3x9m – nok
6x6m – nok
6x9m – nok
(Me kan og skaffa telt med andre mål)

Straum:
– Inne på Spinneriet er inntil 300w inkl. i standleiga.
– Ute inntil 300w kr 350,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt).
– Ute 300w – 2000w kr 700,- + mva (pr. uttak m/dobbel kontakt).
– Ute 2000w – 6000w kr 1.500,- + mva (komfyr o.l.).

Vatn:
Tilkobling: kr 500,- + mva.

Anna utstyr:
– Bord kr 100,- + mva pr stk (0,8 x 1,2m).
– Stol: kr 50,- + mva pr stk (Stol inkludert på Spinneriet)

Åpningstider utstillingar:
Spinneriet: Fredag frå 15.00-19.00, Laurdag frå 10.00-16.00.
Ute i Vågen: Laurdag frå kl 10.00-16.00.
Antall besøkande varierer frå 5.000 til 7.000, noko avhengig av veret.Vi har rundt 35 handverks-utstillarar i Spinneriet og rundt 45 utstillarar i Vågen.
Det vert vakthald i Vågen frå fredag kl. 22.00 til lørdag kl. 08.00. Dette gjer at uteutstillarar kan rigga seg ferdig allereie på fredags kvelden.

Det Bryggedans i Vågen på laurdagskvelden. Følg med på nettsider eller facebook for oppdatert program.

Påmeldingsfrist
Dato: 21. juni.
Me tek i mot søknader også etter fristen dersom me har plass, og produkta passar.

Rigging av stands / tider
Spinneriet: Frå fred.kl 09.00
Vågen: Frå fred 08.00-Laurd.09.30

Utstillarreglar

1. Søknadsfristen. Du får bekrefting om du har fått plass eller ikkje innan ca 2 veker etter at fristen er gått ut. Faktura på standeleiga vert sendt ut i byrjinga av juli. Etter at plassen er bekrefta er påmeldinga bindande og standleiga vil verta innkrevd i sin heilhet. Unntak ved sjukdom (legeattest må framleggast) og dersom me finn ein annen utstiller som fyller kriteria for deltaking.

2. Kun varer/produkt som er påmeldt kan visast på utstillinga. For utstillarar som sel matvarer må salsinnretningar og vareutval vera godkjend av mattilsynet i bustadkommunen. Godkjenningsbevis skal takast med og visast ved eventuell inspeksjon.

3. I tillegg til kvalitet på produkta, ynskjer vi å prioritera mangfaldet innafor oppdrettsnæringa, fruktnæringa, landbruksnæring, husflid, kunst og handverk. Ved uttak av utstillarar prioriterer arrangøren desse. Arrangøren kan og, etter ei samla vurdering, ta inn andre deltakarar.

4. Organisasjonar som ynskjer å selja lodd under festen, må søke om løyve minst 30 dagar før arrangementet. Godkjenning frå lensmann/politi må liggje ved søknaden.

5. Det er ikkje tillat å dele ut reklamemateriell o.l. som ikkje refererer seg til varene som deltek på festen.6. Standsplass/serveringsplass skal være betjent når festivalen er åpen for publikum og skal ikkje demonterast før festivalen er avslutta kl.16.00. Brot på denne regel vil medføra ekstra gebyr på kr.1000,- Utstillar har óg ansvar for å rydde standplass etter seg.

7. Arrangørane sørgjer for reinhald av innan- og utandørs publikumsareal. Reinhald av standplass under festivalen er utstillarane sitt ansvar. Det vert satt opp søppelspann på heile området.

8. Arrangørane sørgjer for vanleg vakthald frå montering kan begynne til demontering skal være avslutta, men tek ikkje ansvar for utstilte varer og eventuelt utstyr. Utstillarane må sjølv sørgje for å dekke nødvendige forsikringar. Patruljerande vakt i Vågen frå fredag kl.2200 til laurdag kl.0800.9. Når utstillingen er demontert skal standplass leverast rydda og fri for dekorasjonar, spiker o.l. Utstillar er ansvarlig for eventuelle skader utover vanlig slitasje.

10. Alle utstillarar er bundet av dette reglementet. Arrangør avgjer med bindande verknad tvistar om forståing av reglementet. 11. All ferdsel på utstillingsområdet og tilgrensande areal skjer i samsvar med retningslinjer for trafikkregulering fastsett av arrangøren. Det kan berre parkerast på tilviste plasser.

12.Demonstrasjonar, utdeling av vareprøvar, bruk av film, lydbånd, video o.l. må meldast frå om til festivalnemnda på førehand. Bruk av tale/sangforsterkarar, annonsering av varer/tilbod over høgtalar på standen er ikkje tillete.

13. Arrangøren tek undan rett til å avlyse festivalen eller deler av denne dersom det syner seg uråd å gjennomføre tilskipinga på grunn av t.d. force majeur, krig, terroråttak, brann, vasskade, eller ved større skader på bygningar eller tekniske skader på utstillingsområdet og enkeltstandar. Ved avlysing i samsvar med desse punkta i utstillingsreglane, skriv arrangøren frå seg ansvar overfor utstillarane som følgje av avlysinga. Festivalen er då ikkje pliktig å betala attende leige som er betalt inn på førehand. Velkommen til Ryfest!

Back To Top